תקנון פעילויות הטבת "קנה-קבל" – NARS

נובמבר 2023

 • עורכת הפעילויות

לילית קמעונאות בע"מ מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, משווקת מוצרי NARS (להלן:"לילית"), מודיעה בזאת על פעילות הטבת "קנה-קבל" שתתקיימנה בחודש נובמבר 2022.

 מועדי הפעילויות ונקודות מכירה המשתתפות בפעילויות

פעילות " Blue Friday " תתקיים ביום 23-25.11.23 בחנויות המותג בקניון רמת אביב, קניון הזהב ראשון לציון, קנינון מלחה בירושלים ובגרנד קניון בחיפה ובאתר הסחר המקוון של המותג, בכתובת: https://www.narscosmetics.co.il/ .

 • אופן ההשתתפות בפעילויות

ההשתתפות בפעילויות כפופה לתקנון זה ולתקנון ולתנאי השימוש באתר הסחר המקוון של המותג, בכתובת: https://www.narscosmetics.co.il/.

ימי פעילות Blue Friday "" -

לקוחה שביום הפעילות " Blue Friday ", תקנה ממוצרי NARS בסכום מינימלי של 300 ש"ח במסגרת קניה בודדת, תקבל במתנה, ללא עלות נוספת, מארז " The glow getter Set" מהודר, בכפוף למלאי

למען הסר ספק, הזכאות להטבה כנ"ל במסגרת הפעילות, מוקנית למשתתפת למשך ימי הפעילות כהגדרתם לעיל, או עד לגמר מלאי ההטבות, על פי המוקדם.

כמות המארזים שהוקצתה לקונות בסכום מינימלי של 300 ש"ח – 1000 מארזים.

 • אופן קבלת ההטבה ע"י המשתתפת

משתתפת שביצעה קניה כאמור לעיל בחנויות המותג, תקבל את ההטבה במעמד הקניה.

משתתפת שביצעה קניה כאמור לעיל, באתר הסחר המקוון של המותג, תקבל את ההטבה באמצעות משלוח לכתובת אותה הזינה בעת ביצוע ההזמנה באתר המותג.

משלוח ההטבה למשתתפת, ייעשה בד בבד עם משלוח ההזמנה, בהתאם למדיניות המשלוחים המפורטת בתקנון באתר הסחר המקוון של המותג, בקישור - https://www.narscosmetics.co.il/terms-page.

 • שונות
 • בהשתתפותה בפעילות, מסכימה ומאשרת המשתתפת, כי היא קראה את התקנון, ומקבלת על עצמה את הוראותיו במלואן.
 • משתתפת המבטלת עסקה/מחזירה מוצרים שקנתה במסגרת פעילות " Blue Friday " וקיבלה בגין הקניה מארז מחויבת להחזירם ללילית, ללא שהיה בהם שימוש, על מנת לקבל החזר כספי מלא. החזרה ללא המארז, תזוכה בניכוי 50% משווי ההזמנה.
 • הטבה תינתן למשתתפת פעם אחת בלבד, גם במקרה של קניה בודדת העולה על הסכום המוגדר בפעילות.
 • ההטבות אינן ניתנות לשינוי, החלפה, המרה למזומן או בשווה ערך, ולא יינתן בגינן כל החזר כספי, תמורה כספית או אחרת, ולא עודף או זיכוי.
 • לא ניתן לצרף לסכום הקניה, סכום קנייה שנערכה במועד אחר, לצורך השתתפות בפעילות.
 • קניה של כרטיס מתנה, תיחשב כ- "קניה" לצורך השתתפות בפעילות, בהתאם לסכומים המוגדרים לעיל.
 • קניה באמצעות כרטיס מתנה, לא תיחשב כ- "קניה" לצורך השתתפות בפעילות.
 • לילית רשאית לבטל זכאות להטבה, אם לדעתה קיים חשש סביר להפרת הוראות תקנון זה או תקנון אתר הסחר המקוון של המותג.
 • לילית זכאית לשנות, להאריך, לקצר, להשהות, ולבטל את הפעילויות לעיל, כמו גם את מתן ההטבות לעיל או איזה מהן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע כל טענה לעניין זה.
 • לילית אינה אחראית בקשר עם ההטבה, איכותה, שביעות הרצון של המשתתפת ממנה, ומאופן השימוש בה, מכל סיבה שהיא.
 • לילית לא תשא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן והוצאה שייגרמו, אם וככל שייגרמו, בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילויות.
 • סמכות השיפוט הבלעדית בכל ענין הקשור בפעילות ובתקנון, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 • ההשתתפות בפעילות מיועדת לגברים ולנשים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה, אמור גם בלשון זכר במשתמע.

0296

כל הזכויות שמורות ללילית קמעונאות © 2021 powered by elad commerce