תקנון האתר - תנאי שימוש


ברוכה הבאה לנארס ישראל


מועד תחולה: 1 ביולי 2021
לילית קמעונאות בע"מ (להלן: ״לילית") ח.פ 51-6054830 מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, ישראל, מספקת
לך את התוכן והשירותים באתר אינטרנט זה להלן, ("האתר") בכפוף לתנאים והמדיניות הקבועים בתקנון זה.

1 .רכישה באמצעות האתר

1.1 תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר.
2.1 תנאי ראשוני לביצוע עסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד
בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות (להלן: ויזה,
מאסטר קארד, ישראכרט )ייתכנו שינויים ברשימת כרטיסי אשראי זו וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי
כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. כן הינך
מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה. בכניסה ו/או בשימוש באתר זה הינך מצהירה כי קראת,
הבנת והסכמת, ללא הגבלות אאו הסתייגויות, לפעול על פי תניא השימוש באתר זה.
3.1 לשם ביצוע הרכישה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי, כתובת דוא"ל וכן פרטים
נוספים, הכל כמפורט באתר. כן יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד
באתר. לטובת שימוש קל ונוח באתר, תישלח אליך הודעת מסרון לכניסה מחודשת וזיהוי פרטייך. עם כניסתך
המחודשת והזנת הסיסמא, הפרטים האישיים ישמרו באתר ויחולו עליהם התנאים הקבועים בתקנון זה. מודגש
כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה באופן בטוח כך שלא תגיע לידי צד שלישי. מחובתך לדווח
ללילית מיידית על כל מקרה שיגיע ליד יעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך.
4.1 במסגרת הליך הרכישה יהיה עלייך ליתן כתובת מלאה ועדכנית למשלוח.
5.1 החיוב יבוצע בתשלום אחד ו/או בתשלומים בהתאם לבחירתך, הכל בכפוף לתנאי חברת האשראי.
6.1 לאחר שלילית תקבל אישור מחברת האשראי, הזמנתך תטופל והמוצרים אותם רכשת יישלחו אלייך, הכל
בהתאם לתנאי תקנון זה.
7.1 באם בעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס
אשר אי וכו', ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על
סירוב חברת האשראי, לא תביאי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, לילית תהא רשאית
לבטל את הזמנתך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.1 לילית זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים
נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים
ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה
מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה
line on ו/או בכל מקרה המעלה חשש כי התמורה עבור הסחורה לא תיפרע במועדה ו/או בוצעה הזמנה
כפולה וכיוצא בזה.
9.1 במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר שתאשרי את
העסקה לא תוכלי לתקן את פרטי ההזמנה.
10.1 לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.
11.1 רכישת המוצרים באתר הינה לשימוש פרטי/אישי בלבד. אסורה רכישת מוצרים למטרות מסחריות.

12.1 בעצם ביצוע הרכישה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו בבעלותך,
או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או
הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד,
הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד
ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את הרכישה.
13.1 ניתנת לך בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את לילית
למשלוח דברי פרסומת ו/או תיקשור של מסרים שיווקיים שונים, ואולם הינך רשאית בכל עת להודיע ללילית על
סרובך לקבלת דב רי הפרסומת ו/או ה מסרים השיווקיים ובמקרה כזה לילית תפעל להפסקת שיגור המסרים
הנ״ל מטעמה.

2 .מוצרים

1.2 האתר משמש למכירת מוצרי NARS המשווקים על ידי לילית.
2.2 ללילית שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת, ולהחליט אילו
מבין כלל המוצרים המשווקים על ידה יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לילית
אינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל מוצרי NARS המשווקים על ידה ו/או כי כל המוצרים המוצגים
באתר יוצעו בפועל למכירה. כן קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי לילית ימכרו אך ורק
באתר. כן רשאית לילית בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את
מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.
3.2 מובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.
4.2 לילית תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספיק של המוצרים המוצעים למכירה באתר ואולם מובהר
כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב נושאים כגון ביקוש, אפשרויות ייצור, אפשרויות אספקה
וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל
מקרה שבו יי רכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא לילית רשאית לבטל את העסקה ביחס
לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה אלייך על ביטול העסקה.
5.2 לילית אינה מתחייבת כי כל המידע המופיע באתר בקשר למוצרים הינו שלם ו/או מדויק ומודגש בזאת כי ייתכן
כי יפלו שיבושים ו/או טעויות ב כל פרט כאמור.


3 .מחירים

1.3 המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין.
2.3 מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. באתר יפורטו דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בסיכום פרטי
ההזמנה ובאישור ההזמנה אשר ישלח אליך.
3.3 מחירי המוצרים המוצגים באתר נכונים למועד הנקוב בדף המחירים אשר באתר.
4.3 לילית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח, על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.


4 .קופונים ו/או הנחה ו/או מבצע

לילית רשאית, אך לא חייבת, להעניק לך הנחה ו/או להציע מבצע בעת הרכישה באמצעות האתר/ בדיוור
אלקטרוני. במקרה כזה תוכלי לממש ההנחה ו/או המבצע פעם אחת בלבד בכל רכישה. מודגש כי באם לא
תממשי את ההנחה ו/או המבצע מכל סיבה שהיא, לא תהיי זכאית לקבל כל החזר, פיצוי או תשלום שהוא. על
ההנחה ו/או המבצע יחולו מלוא ההגבלות הנקובות בפרסום ו/או בדיוור ביחס אליו (להלן: "ההגבלות"). בנוסף
לאמור בהגבלות, לא יתאפשר כפל מבצעים. ככל ויתקיים יותר ממבצע אחד במקביל, תוכלי לבחור ולממש אך
ורק הטבה במסגרת מבצע אחד בעת הרכישה, לפי בחירתך.

מבצע קנה-קבל Blue Friday 2023

5 .משלוחים והחזרות

ראי מדיניות משלוחים והחזרות המפורסמים באתר זה.


6 .ביטול עסקה

6.1 באחריותך לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם.
6.2 ביצוע החלפה ו/או ביטול עסקה יתאפשר בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות הדין החל בישראל.
6.3 החלפת פריט או פריטים מהעסקה תתאפשר בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה ובתנאי שאריזתו המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש כמפורט בתקנון זה.
6.4 בהתאם לדין הינך זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם. במקרה כזה, יופחתו מן הזיכוי דמי ביטול בשיעור של 5% אך לא יותר מ- 100 ₪ וזאת לפי הדין בישראל. כן יופחתו מן הזיכוי תשלום בגין דמי משלוח, דמי טיפול והתשלום שלילית תחוייב בו על ידי חברת כרטיס האשראי בגין הביטול/ br> 6.5 כן תהיי זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם במקרה של פגם או אי התאמה בין האמור באישור ההזמנה לבין המוצר שסופק לך או במקרה של אי אספקת המוצר בחלוף 30 יום ממועד אישור ההזמנה או במקרה שאחד מהמוצרים שהזמנת אינו במלאי. במקרה כזה יוחזר לך הסכום ששילמת.
6.6 במקרה שתרצי לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות: א. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].
ב. באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 073-2861480 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 9.00-16.00.
6.7 במקרה של החלפה ו/או ביטול העסקה עלייך להחזיר את המוצר שלם, באריזתו המקורית שלא נפתחה ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ולצרף את חשבונית המס. פתיחת האריזה או נגיעה במוצר, או מריחה של המוצר בכל דרך שהיא נחשבת כשימוש ובמקרה זה לא יהיה ניתן לבצע החלפה או ביטול עסקה.
6.8 במקרה של החלפה או ביטול עסקה, החזרת המוצר לחברה הינה באחריותך ותתבצע באמצעות החזרה לאחת מחנויות המותג, או במסירת ההחזרה למחסני החברה בכתובת רחוב אגוז 5 א.ת. חבל מודיעין, בימים א'- ה', בין השעות 09:00 - 17:00, או באמצעות שירות שליח לאיסוף החזרה. עבור איסוף ע"י שליח ייגבה תשלום בסך של 20 ₪ מכרטיס האשראי עימו ביצעת את העסקה והסכום ינוכה מסכום ההחזר הכספי אשר יינתן לך.


7 .מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

7.1 לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות בהן חלה הנחה מיוחדת ו/או מחיר מבצע. במקרה זה לא ניתן לבטל ולהחזיר חלק מהפריטים שנכללו בעסקה. יש באפשרותך לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות: א. לבטל את כל העסקה המשולבת ולהחזיר את כל מה שרכשת במסגרתה. ב. לא לבטל את העסקה המשולבת.
7.2 במידה וקיבלת עם הזמנתך תיק מוצרים מתנה, או מוצרים במתנה, ובמידה והחזרת את מלוא ההזמנה – יש להחזיר גם את תיק המוצרים או המוצרים שקיבלת במתנה על מנת לקבל החזר כספי מלא. החזרה שתתקבל ללא תיק המוצרים או המוצרים שקיבלת במתנה, תזוכה בניכוי 20% משווי ההזמנה.
7.3 במקרה של רכישה שבוצעה במחיר מבצע מיוחד ו/או חיסול קולקציה, תהיי זכאית לבטל את העסקה בתוך 7 ימים בלבד מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.
7.4 פתיחת האריזה או נגיעה במוצר, או מריחה של המוצר בכל דרך שהיא נחשבת כשימוש במוצר ובמקרה זה לא ניתן יהיה לבצע את ההחזרה ו/או ההחלפה ולא ינתן החזר כספי כלשהו.


8 .אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 החל בישראל
ובהתאם לתנאי תקנון זה.


9 .הסרה ממאגר הדיוורים (רשימת תפוצה)

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- אנא פני באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור הנשלח
בדואר אלקטרוני או באמצעות הקישור המצורף לכל הודעת מסרון הנשלחת לטלפון הנייד.

10 .מדיניות הפרטיות

ראי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר זה.


11 .הגבלת אחריות

1.11 בשום מקרה, לילית ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן
שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין
בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, לילית ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא
לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.
2.11 לילית לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא
תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו

.3.11 במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או
בכל מידע אחר המפורט באתר, טעו ת בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי לילית, וכל טעות אחרת, תהא לילית
רשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.
4.11 לילית תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת
בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי לילית תהא רשאית להעביר את פרטייך,
המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.


12 .דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר
זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.


13 .כללי

1.13 לילית תהיה זכאית לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון
זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.
2.13 ללילית שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פ רסומו
באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון
מפעם לפעם.
3.13 אי שימוש בזכות המוקנית ללילית על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או
במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
4.13 בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת
התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי
המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא
מעבר לכך וזאת מבלי לפגו ע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת ללילית באם בית המשפט המוסמך
יקבע כי הינך זכאית להשבה.
5.13 מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי
ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.
בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.
ט.ל.ח
לילית קמעונאות בע"מ
אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קמעונאות בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית
קמעונאות בע"מ זכאית לו

מדיניות משלוחים והחזרות


שירות שליח עד הבית פעיל בכל חלקי הארץ, המשלוח מתבצע בתוך 5-3 ימי עסקים אשר יחולו ממועד אישור
ההזמנה בחברת האשראי ובתנאי שהאישור התקבל עד השעה 13:00
ולמעט ישובים מרוחקים אליהם זמני ההגעה הוא עד 7 ימי עסקים.
במידה שאישור חברת האשראי יתקבל לאחר השעה 13:00, תיחשב ההזמנה כאילו בוצעה ביום העסקים הבא
ומועד המשלוח יבוצע בתוך 3 ימי עסקים החל ממועד זה.
יום העסקים מסתיים בשעה 18:00
לרשימת הישובים המרוחקים/מקורבים לחצו כאן


1 .רכישה

1.1 תנאים אלה יחולו על רכישת מוצרים באמצעות אתר NARS 51-6054830 המופעל על ידי לילית קמעונאות בע"מ ח.פ
מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, ישראל להלן ("לילית").
2.1 תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר.
3.1 במסגרת הליך הרכישה יהיה עלייך ליתן כתובת מלאה ועדכנית למשלוח.
4.1 לילית זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים
נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים
ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה line on
ו/או בכל מקרה המעלה חשש כי התמורה עבור הסחורה לא תיפרע במועדה ו/או בוצעה הזמנה כפולה וכיוצא
בזה.
5.1 במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר שתאשרי את
העסקה לא תוכלי לתקן את פרטי ההזמנה.
6.1 לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.


2 .משלוח

1.2 יעדי אספקת המוצר/ים בישראל הינם באזורים אליהם ניתן לבצע משלוחים באמצעות שירות שליחויות ו/או
באמצעות איסוף מאחת מחנויות המותג כמפורט באתר.
2.2 גודל המשלוח של 30 *30*40 ס"מ.
3.2 ככלל, משלוח המוצרים יתבצע בתוך 3 ימי עסקים אשר יחולו ממועד אישור ההזמנה בחברת האשראי ובתנאי
שהאישור התקבל עד השעה 00:13 ולמעט ישובים מרוחקים אליהם זמני ההגעה הוא עד 7 ימי עסקים. במידה
שאישור חברת האשראי יתקבל לאחר השעה 13:00 ,תיחשב ההזמנה כאילו בוצעה ביום העסקים הבא ומועד
המשלוח יבוצע בתוך 3 ימי עסקים החל ממועד זה. יום העסקים מסתיים בשעה 18:00 .למרות האמור יתכנו
עיכובים במשלוח של עד 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה. יובהר כי לילית לא תהא אחראית לכל איחור
במועד המשלוח, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בלילית, ולרבות כאלה שמקורם בין היתר בחברת המשלוחים
באמצעותה מבוצעים המשלוחים, באיתור רוכשת המוצרים, בכוח ע ליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, שיבושים
או תקלות.
4.2 המשלוח ייעשה, בהתאם למבוקש בעת ביצוע ההזמנה, באופן כדלקמן: המוצר/ים ישלח/ו אלייך באמצעות שליח
או באמצעות החנות הקרובה למקום מגורייך, לפי בחירתך, ובלבד שמדובר באזור אליו לילית מבצעת משלוח
ושאין מדובר בכתובת של תא דואר. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל
של המוצרים, אלא אם הינך זכאית למשלוח חינם בהתאם לתנאים המפורסמים באתר במועד ביצוע הקנייה .
יובהר כי לאחר ביצוע ההזמנה לא יתאפשר שינוי כתובת למשלוח המוצ רים.
5.2 דמי המשלוח והמחיר הכולל של המוצרים יפורסמו באתר. לילית שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את סכום
דמי המשלוח ו/או לפטור מתשלום דמי משלוח והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6.2 מובהר כי באם במועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ו/או כתובת שהינה תא דואר ו/או לא
נכחת בכתובת הרשומה למשלוח ו/או לא היה מענה במספר הטלפון שסופק על ידך ו/או המשלוח לא נמסר לך
מסיבה שאינה תלויה ב לילית ועקב כך לו סופקו לך הפריטים המבוקשים, תחויבי בתשלום נוסף בגין דמי משלוח
ודמי טיפול, כמפורט באתר.
7.2 באם המוצרים לא יגיעו לידייך עד 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, באפשרותך לבטל את העסקה ולקבל את
מלוא כספך חזרה.
8.2 המשלוח יבוצע לידי בעל כרטיס האשראי. לילית ו/או מי מטעמה יכולים לדרוש הצגת אמצעי זיהוי כגון רשיון
נהיגה/תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי טרם מסירת המשלוח וכתנאי למסירתו והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
9.2 במקרה שמשלוח לא יאסף על ידך בהתאם להנחיות שקיבל ת בהודעה מחברת השליחויות, המשלוח יחזור
ללילית ותחוייבי בעלות דמי ההחזרה (בנוסף לדמי השילוח)


3 .ביצוע החלפה או ביטול עסקה

1.3 באחריותך לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם.
2.3 ביצוע החלפה ו/או ביטול עסקה יתאפשר בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות הדין החל בישראל.
3.3 החלפת פריט או פריטים מהעסקה תתאפשר ב תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה ובתנאי שאריזתו
המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש כמפורט בתקנון זה. 4.3 בהתאם לדין הינך זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר
שבהם. במקרה כזה, יופחתו מן הזיכוי דמי ביטול בשיעור של %5 אך לא יותר מ- 100 ₪ וזאת לפי הדין
בישראל. כן יופחתו מן הזיכוי תשלום בגין דמי משלוח, דמי טיפול והתשלום שלילית תחוייב בו על ידי חברת
כרטיס האשראי בגין הביטול.
5.3 כן תהיי זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם
במקרה של פגם או אי התאמה בין האמור באישור ההזמנה לבין המוצר שסופק לך או במקרה של אי אספקת
המוצר בחלוף 30 יום ממועד אישור ההזמנה או במקרה ש אחד מהמוצרים שהזמנת אינו במלאי. במקרה כזה
יוחזר לך הסכום ששי למת.
6.3 במקרה שתרצי לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות:
א. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
ב. באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 073-2861480 שעות פעילות: ימים א'- ה' בין השעות
.9.00-16.00
7.3 במקרה של החלפה ו/או ביטול העסקה עלייך להחזיר את המוצר שלם, באריזתו המקורית שלא נפתחה
ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ולצרף את חשבונית המס. פתיחת האריזה או נגיעה במוצר, או מריחה של
המוצר בכל דרך שהיא נחשבת כשימוש ובמקרה זה לא יהיה ניתן לבצע החלפה או ביטול עסקה.
8.3 במקרה של החלפה או ביטול עסקה, החזרת המוצר לחברה הינה באחריותך ותתבצע ב אמצעות החזרה
לאחת מחנויות המותג, או במסירת ההחזרה למחסני החברה בכתובת רחוב אגוז 5 א.ת. חבל מודיעין, בימים
א'- ה', בין השעות 09:00-16:00,או באמצעות שירות שליח לאיסוף החזרה. עבור איסוף ע"י שליח ייגבה
תשלום בסך של 25 ₪ מכרטיס האשראי עימו ביצעת את העסקה והסכום ינוכה מסכום ההחזר הכספי אשר
יינתן לך.


4 .מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

1.4 לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות בהן חלה הנחה מיוחדת ו/או מחיר מבצע.
במקרה זה לא ניתן לבטל ולהחזיר חלק מהפריטים שנכללו בעסקה. יש באפשרותך לבחור אחת משתי
האפשרויות הבאות: א. לבטל את כל העסקה המשולבת ולהחזיר את כל מה שרכשת במסגרתה. ב. לא לבטל
את העסקה המשולבת.
2.4 במידה וקיבלת עם הזמנתך תיק מוצרים מתנה, או מוצרים במתנה, ובמידה והחזרת את מלוא ההזמנה – יש
להחזיר גם את תיק המוצרים או המוצרים שקיבלת במתנה על מנת לקבל החזר כספי מלא. החזרה שתתקבל
ללא תיק המוצרים או המוצרים שקיבלת במתנה, תזוכה בניכוי 20% משווי ההזמנה.
3.4 במקרה של רכישה שבוצעה במחיר מבצע מיוחד ו/או חיסול קולקציה, תהיי זכאית לבטל את העסקה בתוך 7
ימים בלבד מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.
4.4 פתיחת האריזה או נגיעה במוצר, או מריחה של המוצר בכל דרך שהיא נחשבת כשימוש במוצר ובמקרה זה
לא ניתן יהיה לבצע את ההחזרה ו/או ההחלפה ולא ינתן החזר כספי כלשהו.


5 .כללי

1.5 לילית תהיה זכאית לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי
הרכישה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.
2.5 ללילית שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה/ תקנון רכישה/ תקנון תנאי שימוש. השינוי, ככל שיהיה, יחול
ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות
התקנונים מפעם לפעם.
3.5 אי שימוש בזכות המוקנית ללילית על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר,
דומה או שאינו דומה.4.5 בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה
אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימ אלי לו תהיי
זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע
בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת ל לילית באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.
5.5 מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה,
יתר ההוראות תישארנה בעינן.
בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.
ט.ל.ח
לילית קמעונאות בע"מ
אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קמעונאות בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית

החלפות והחזרות

נוהל החלפת או החזרת קניה שבוצעה באתר

ליקוט ההזמנה מבוצע באופן מבוקר וממוחשב.
אם נפלה טעות בהזמנה, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו עד 48 שעות מקבלת החבילה ולעדכן אותנו על
חוסר או פגם במוצר.
חשבונית להזמנה זו נשלחה לכתובת המייל שהוזנה במעמד הרכישה.
לקבלת העתק חשבונית נא לפנות לשירות לקוחות.
במקרה של החזרת המוצר והחלפתו במוצר חלופי או החזר כספי, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון ש מספרו 073-2861480 או
עקבי אחר ההנחיות הבאות.
תנאי להחזרה, כי לא נעשה שימוש בפריט והוא נמצא באריזתו המקורית.
ניתן להחליף את הפריט תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה.
פתיחת האריזה או נגיעה במוצר, או מריחה של המוצר בכל דרך שהיא נחשבת כשימוש.
ניתן להחליף או להחזיר את כל או חלק מההזמנה , באחת מחנויות המותג
בארץ (ניתן למצוא את רשימת החנויות באתר), או באמצעות החזרה למחסני החברה בשעות הפעילות (כמפורט בתנאי
ההזמנות וההחזרות כמפורט בתקנון זה) או באמצעות הזמנת שליח חוזר בעלות בסך של 25 ש"ח אשר יקוזז
מההחזר הכספי אשר ינתן בגין העסקה.
לצורך כך יש לשלוח פניית החזרה באמצעות המייל שכתובתו [email protected] ולקבל אישור במייל חוזר על
ביצוע ההח זרה באמצעות שליח.


החזרת קניה שבוצעה באתר האונליין


• החזר כספי ינתן כנגד החזרה למחסני החברה, בכתובת רחוב אגוז 5 א.ת. חבל מודיעין, בימים א'- ה', בין השעות
09:00-16:00 או באמצעות החזרה ל אחת מחנויות המותג.• החזרת המוצר ע"י שליח תתאפשר רק לאחר פתיחת פניית החזרה באמצעות מייל שכתובתו
[email protected] וקבלת אישור החזרה למייל. עבור איסוף ע"י שליח ייגבה תשלום בסך של 20 ₪ מכרטיס האשראי
עימו ביצעת את העסקה על י די ניכוי סך זה מסכום ההחזר הכספי אשר יבוצע.


החזרה של מתנה

במידה וקיבלת עם הזמנתך תיק מוצרים מתנה, או מוצרים במתנה, ובמידה והחזרת את מלוא ההזמנה – יש להחזיר גם
את תיק המוצרים או המוצרים שקיבלת במתנה על מנת לקבל החזר כספי מלא. החזרה שתתקבל ללא תיק המוצרים או
המוצרים שקיבלת במתנה, תזוכה בניכוי 20% משווי ההזמנה .


החזר כספי

• החזר כספי בניכוי דמי משלוח מקוריים ששולמו על ידינו, במקרה של הזמנה שבוצעה באמצעות אתר האונליין,
יתבצע לאותו אמצעי תשלום בו השתמשת בעת הקנייה, וזאת תוך 14 ימי עסקים מיום שהמוצר התקבל
אצלנו, ולאחר שנבדק, כי לא נעשה בו שימוש.
• מוצר שקיבלת במתנה וברצונך להחזיר, הזיכוי יעשה לפי פרטי המזמין ששילם עבור המוצר.
• במקרים בהם לא ניתן לק בל החזר כספי בגין העסקה, כמפורט בתנאי משלוחים והחזרות בתקנון זה, לא יבוצע
החזר כספי.
בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.
ט.ל.ח
לילית קמעונאות בע"מ
אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קמעונאות בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית

מדיניות הפרטיות


מועד התחולה – 1 ביולי 2020

א. כללי

1 .לילית קמעונאות בע״מ ח.פ 51-6054830 מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, ישראל (להלן:
"לילית") הינה חברה המאוגדת בישראל ועוסקת ביבוא, שיווק ומכירה של מוצרי קוסמטיקה.
2 .על השימוש באתר זה או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר") תחול מדיניות פרטיות
כמפורט להלן.
3 .מדיניות הפרטיות כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת, כמובן גם לזכר. השימוש בגוף
ראשון מתייחס ללילית.
3 .לילית מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר.
4 .מטרות מדיניות זו להינה להביא בפניך את נהלי לילית ביחס לפרטיות המשתמשות באתר, לפרט את סוג
המידע הנאסף באתר, האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה והצדדים עמם אנו עשויים לחלוק אותו.
מדיניות הפרטיות שלנו מתארת אף את האמצעים אותם אנו נוקטים על מנת לאבטח את המידע ואופן
הגישה לפרטיך האישיים, שינויים ומחיקתם. כמ ו כן מוסבר כיצד תוכלי להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך
או לקבלת הודעות אודות המוצרים והשירותים שלנו.
5 .מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וחלה על המידע האישי המזהה
שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע
שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.
6 .הגישה לאתר והשימוש בו, ובכ לל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי
השימוש המפורטים באתר לעיל (ולהלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין לילית לבין כל גולשת
ו/או צופה ו/או משתמשת באתר לכל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (לעיל
ולהלן: "המשתמשת" או "המשתמשות").
7 .שימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.
אם אינך מסכימה לתנאים אלה, אנא הימנעי מכל שימוש באתר.
8 .במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על- מנת לזהו ת
אותך, לרבות כתובת IP ,שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב.
9 .לילית ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך ובין
היתר מידע שניתן על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות
אלה המופיעים באתר. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו
עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
10 .לילית שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולשת או משתמשת אשר תפר תנאי מתנאי
השימוש. כן לילית שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי
משתמשת ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי השימוש או הדין או בכלל.
11 .המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם,
וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם (לרבות אך לא) רק תמונה, צילום, איור, הנפשה,
תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי; תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר
נתונים וממשק, תו, סימן, סמל וצלמית (icon) וכיו"ב. 12 .לילית עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים
שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת, תוך שלילית משתמשת בשילוב של
טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL ,נוהלי אבטחה ואמצעים
ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים
שלישיים.
13 .לילית רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמיד ע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר –
לצורך שיפור השירותים באתר, למלא בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך, לפרסם פירסום רלוונטי, לערוך
מבצעים או לתמוך בהם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור
ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה
לעיל.
14 .כל המידע שימסר על ידך ו/או המידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ישמר
בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות החלות על לילית.


ב. מדיניות לגבי קטינות

15 .אם טרם מל או לך 18 שנים, הנך רשאית לגלוש באתר שלנו אולם אסור לך לספק לנו את פרטייך האישיים.
אתר זה אינו מיועד לקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים ואיננו אוספים ביודעין פרטים אישיים מקטינות
שטרם מלאו להן 18 שנים. אם ייוודע לנו שקיבלנו בשוגג פרטים אישיים מגולשת שטרם מלאו לה 18 שנים,
נפעל למחיקת פרטים אלה מן המערכת.


ג. המידע הנאסף, דרכי איסופו ועיבוד הנתונים


16 .בעת שימוש בשירותי האתר, נאסף עלייך "מידע אישי" אשר נמסר על ידך ביודעין. מידע זה מזהה אותך
באופן אישי, כלומר שמך, מספר ת.ז./דרכון, כתובתך, גילך, מינך ואמצעי התשלום ששימשו אותך.
17 .בנוסף למידע האישי המצטבר באתר לילית לגבייך, תאסוף לילית מידע שאינו אישי המשמש לצרכים
סטטיסטיים - על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים
שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP
Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. זהו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד
עם פרטייך. מידע זה נלמד ומצטבר באופן סטטיסטי תוך איסוף מידע באופן אלקטרוני
באמצעות cookies ("עוגיות") ו/או אמצעים דומים.
18 .בנוסף, לילית רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי,
סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
19 .לילית שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של
פייסבוק/ אינסטגרם/google /youtube אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים. הינך יכולה לבטל
ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לך; פרטים על אפשרות זו בגוגל תוכלי לקרוא באתר גוגל.
20 .כן נאספים באופן אוטומטי בעת ביקורך באתר נתונים נוספים:mailchimp scout help, yotpo וזאת
לצורכי מתן שירות, דיוור וחוות דעת בהתאמה.
21 .יודגש כי הפרטים שתספקי ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק
ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
22 .לילית אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן או מהווה הפרה
של הוראות הדין או של הסכם והנך נדרשת להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן,
ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסרי ל לילית ו/או תפרסמי באמצעות האתר או בכל א מצעי אחר לצורך
פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו') תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דעי כי במשלוח תכנים ומידע
לפרסום, הנך מקנה ללילית רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר,
להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר הנה, בין
היתר, שאינך זכאית, ולא תהיי זכאית בעתיד, לכל תשלום או פיצוי שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסרי
לחברה ו/או תפרסמי באתר.
23 .לילית תשמור במאגריה, הן את המידע שיצטבר המזהה אותך באופן אישי והן את המידע שאינו אישי
להלן: ("המידע"). המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות על פי כל דין ולילית
תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא לצורך מילוי בקשותיך לאחר שנתת
הרשאתך לכך. 25 .הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הינו: (א) על מנת לספק את השירותים שלנו דהיינו לצורך מימוש
ההתקשרות שבינך לבין לילית. (ב) ניתנה לנו הסכמתך להשתמש במידע זה. (ג)עיבוד המידע שלך לצורך
האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד ג' במקרים שהאינטרסים שלך אינם גוברים על אינטרסים אלה.


ד. השימוש במידע


26 .בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביעה את גם הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי
של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת IP שלך וכן של כל הדפים בהם ביקרת וכי
תיעוד כאמור יבוצע לצורך יצירת קשר עמך לאחר אישורך.
27 .לילית תשתמש בפרטיך האישיים לשם ביצוע משלוח מוצרים אלייך באם רכשת אותם דרך האתר. ניתנת לך
בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את לילית למשלוח דברי
פרסומת ו/או מסרים שיווקיים ואולם הנך רשאית בכל עת להודיע ללילית על סרובך לקבלת דברי הפרסומת
ובמקרה כזה תפעל לילית להפסקת שיגור הדיוורים מטעמה.
28 .באם בחרת ליתן את מספר הטלפון הסלולארי שלך, לילית תהא רשאית להעביר לך באמצעותו, לאחר
אישורך, הודעות טקסט המכילות בין היתר, מידע על אירועים, מוצרים, ייעוץ קוסמטי, מבצעים וכיו"ב. לילית
אינה גובה תשלום עבור משלוח הודעות טקסט, אך ייתכן שספק הטלפון הסלולארי שלך יחייב אותך עבור
משלוח ו/או קבלת הודעות טקסט, זמן אוויר וכן כל דמי שימוש אחרים בהם מחייב ספק הטלפון הסלולארי.
אם בחרת לקבל הודעות טקסט ובהמשך תתחרטי ותבקשי לחזור בך, אנא צרי עמנו קשר להסרת שמך
מרשימת התפוצה.
29 .לילית תהא רשאית, לאחר אישורך, לשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות כתובת הדואר
האלקטרוני שסיפקת, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תצייני בכתב בפני לילית כי אינך מעוניינת
בכך עוד. באם תרצי להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמנת לפנות ולבקש להסירך
מרשימת התפוצה באחת מן הדרכים הבאות:
30 .להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMS
פרסומי שנשלח.
31 .לילית רשאית, לאחר אישורך, להשתמש בפרטיך האישיים, על מנת שתוכל לספק לך שירות ושימוש באתר
המותאמים לך אישית. כך למשל, לילית תוכל להציע לך מוצרים בהתאם להעדפותיך, הנלמדות מהמידע
אישי שאת מספקת ביודעין והמידע הסטטיסטי הנאסף עלייך.
32 .השימוש במידע האישי, כמו גם במידע ש תמסרי בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי מדיניות
פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר, למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונים
שיוצעו מעת לעת באתר.
• לשם שיפור והעשרת השירותים והתכ נים המוצעים באתר. ליצור שירותים ותכנים חדשים. לשנות או
לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את לילית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי,
שאינו מזהה אותך אישית.
• לשם הזיהוי שלך במהלך כניסות חוזרות לאזורים הנדרשת בהם הרשמה וכדי לחסוך ממך את הצורך
להזין בכל פעם את פרטיך.
• לשם יצירת אזורים אישיים באתר שיוכלו להתאים להעדפותיך.
• לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים באתר.
• לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך.
• לשם התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש
את לילית לצורך כך לא יזהה אות ך אישית בשם או בכתובת.
• לילית רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי,
לאחר אישורך. בכל עת תוכלי לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
• ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).
• לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרס מים. מידע זה לא יזהה אותך
אישית.
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים
הרלבנטיים באתר לילית. 33 .המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית.


ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים


34 .לילית ו/או מי מטעמה תשמור את המידע במאגריה והשימוש בנתונים הנאספים ייעשה רק על פי תנאי
השימוש, מדיניות הפרטיות באתר ועל פי הוראות כל דין לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
35 .לא נספק את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לך
לל א הסכמתך. איננו מוכרים ואיננו חושפים בדרך אחרת פרטים אישיים אודות גולשות המבקרות באתר.
36 .לילית תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותייך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף
להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
• א. בעת שתרכשי מוצרים ושירותים משותפי-מסחר או בעת שתיקחי חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או
בפעילויות משותפות ל לילית ולצד שלישי המוצגות באתר לילית. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע
הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך. יש
להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, כי לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.
• ב. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו
יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי. כך גם בקשר לכל מחלוקת,
טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין לילית.
• ג. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך ואם אנו מאמינים בתום לב שהחוק מחייב אותנו
לעשות זאת. בכך יכול להיכלל מענה לבקשות משפטיות שמקורן ברשויות שיפוט מחוץ לישראל, אם אנו
מאמינים בתום לב שהמענה נדרש על פי חוק ברשות השיפוט הרלוונטית, משפיע על המשתמשות ברשות
שיפוט זו ועומד בסטנדרטים המוכרים בעולם.
• ד. במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים
המוצעים באתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון
לבצע פעולות כאלה. במקרים כאלה תהיה לילית רשאית למסור את המידע לפי הנדרש אם אנו מאמינים
שהדבר נדרש כדי: לזהות, למנוע ולהתמודד עם הונאה, שימוש לא מורשה במוצרים, הפרות של התנאים או
המדינית שלנו או פעילות מזיקה או בלתי חוקית אחרת; להגן על עצמנו (כולל הזכויות, הקניין או המוצרים
שלנו), עליך או על אחרים, כולל כחלק מחקירות או פניות רגולטוריות; או למנוע פגיעה ממשית, מוות או נזק
גופני שעומד להתרחש. לדוגמה, ככל שרלוונטי, אנו מחליפים מידע עם שותפי צד שלישי לגבי מהימנות
החשבון שלך על מנת למנוע הו נאה, שימוש לרעה ופעילות מזיקה אחרת.
• ה. מידע שאנו מקבלים עליך יהיה נגיש וכן יישמר לתקופה ארוכה יותר כאשר מידע כאמור הוא נשוא של
בקשה או חובה משפטית, חקירה ממשלתית או חקירות הנוגעות להפרות אפשריות של התנאים או
המדיניות שלנו, או על מנת למנוע נזק ככלל. אנו גם שומרים מידע, למשך שנה לפחות, מחשבונות
שהושבתו עקב הפרות תנאים על מנת למנוע הפרות חוזרות או הפרות אחרות של התנאים.
• ו. לילית תהא רשאית להעביר מידע לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים הקשורים בלילית וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של לילית. לילית לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.


ו. שיתוף המידע עם שותפי צד שלישי

37 .לילית עובדת עם שותפי צד שלישי שעוזרים לה לספק ולשפר את המוצרים שלה, או משתמשים בכלים
לעסקים על מנת לשפר ולהרחיב את עסקיה של לילית ברחבי העולם. איננו מוכרים אף חלק מהמידע שלך
לאף לא אחד, ולא נעשה זאת לעולם. אנו גם מטילים הגבלות מחמירות על האופן שבו השותפים שלנו
יכולים להשתמש בנתונים שאנו מספקים ולחשוף אותם. להלן גורמי צד שלישי שאנו משתפים ו/או עשויים
לשתף עמם מידע:
38 .צדדים שלישיים המספקים ל לילית שירותי ניתוח (כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם): באמצעות אתרים
חברתיים אנו מקבלים סטטיסטיקות ונתוני שימוש מצטברים שעוזרים ל לילית להבין איך אנשים מקיימים
אינטראקציה עם הפוסטים, הרישומים, הדפים, הסרטונים ותוכן אחר שלהם במוצרי פייסבוק, אינסטגרם
ומחוץ להם וזאת על מנת לעזור להם להבין טוב יותר את סוג קהל היעד של לילית. אנו גם לומדים אילו
מודעות פייסבוק הובילו אותך לבצע רכישה או פעולה אחרת באתר של לילית.
39 .מפרסמים ושותפי מדידה: אנו משתפים מידע עם חברות על מנת לספק דוחות ניתוח ומדידה. אנו מספקים
למפרסמים ושותפי המדידה שלנו דוחות על סוגי האנשים שנכנסים לאתר לילית ועל ביצועי המודעות, אך
איננו משתפים מידע המזהה אותך באופן אישי (מידע כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך) אלא אם תיתני לנו את רשותך לכך. לדוגמה, אנו מספקים למפרסמים מידע כללי על סוגי ביקוש למוצרינו השונים על מנת
לעזור לנו להבין טוב יותר את הקהל שלנו לקבוע מדיניות מחירים, הנחות וכד'.
40 .שותפים המציעים מוצרים ושירותים במסגרת שיווק המוצרים שלנו: כאשר את נרשמת כמנויה לקבלת
תוכן מועדף או רוכשת מוצר ממוכר של מוצרים שלנו, יוצר התוכן או המוכר יכול לקבל את המידע שלך
שאינו אישי ומידע נוסף שאת משתפת אתו וכן מידע הדרוש להשלמת העסקה, כולל פרטים למשלוח
וליצירת קשר.
41 .ספקים ונותני שירותים: אנו מספקים מידע ותוכן לספקים ונותני שירותים התומכים בעסק שלנו, למשל על
ידי מתן שירותי תשתית טכנית, ניתוח אופן השימוש במוצרים שלנו, מתן שירות לקוחות, תמיכה בתשלומים
או עריכת סקרים.


ז. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט, רשתות חברתיות ומידע אישי שאת משתפת


43 .לילית מעמידה לרשות משתמשות האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות
ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני
ונפרד לאתר וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות
חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.
44 .באתר תמצאי קישורים ("לינקים") לעמודים, לאתרים ולתכנים שונים ברשת האינטרנט. העמודים, האתרים
והתכנים הנ"ל ואלו הכלולים בהם אינם מתפרסמים על ידי לילית או מטעמה ולילית אינה שולטת ו/או
מפקחת עליהם. העובדה ש לילית מקשרת אליהם אינה מעידה על הסכמת לילית לתוכנם ואינה מהווה
ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט
אחר הקשור בתפעולם.
45 .לילית אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת
קישור מאתר זה. יתכן שתמצאי כי את מתנגדת לתכנים המצויים בלינקים או סבורה כי תכנים אלה
מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. לילית אינה אחראית לתכנים שאליהם
מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא
תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או
מהסתמכות עליהם.
46 .לילית אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינ ים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
47 .לילית רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית
לילית להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
48 .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לילית אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדי ם שלישיים
המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. לילית לא
תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
49 .הלינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. כאשר
את מתחברת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. עליך לעיין
במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.
50 .האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע
אישי. דעי כי התכנים שאת טוענת לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא אמורה להיות לך כל ציפייה
לפרטיות בנוגע אליהם. עלייך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסרת מידע אישי אשר
עלול לזהות אותך או אחרים.
51 .כאמור, ייתכן ולילית ת תיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות
ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות cookies במחשבך.
ה cookies- מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות
הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.


ח. אבטחת מידע

53 .לילית מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה, על מנת להגן ולשמור על פרטים אישיים אותם
את מספקת באתר מפני חשיפה, שימוש, שינוי והשחתה ללא רשות. לשם שמירת המידע, לילית מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או
גישה בלתי מורשית למידע.
54 .הצפנה: כדי להגן על תוכן סודי כגון, הזמנות או בקשות שאת שולחת אלינו, אתר זה משתמש, מטעמי
אבטחה כמפעילי האתר באמצעות פרוטוקול SSL .את יכולה לזהות חיבור מוצפן באמצעות שורת הכתובת
בדפדפן של HTTPS ואת סימן המנעול בתוך הדפדפן שלך. עם הפעלת הצפנת החיבור, צד שלישי לא יוכל
לקרוא את הנתונים ששלחת אלינו.
55 .התשלומים באמצעותstripe ,pelecard מוצפנים באתר זה.
56 .כאמור, לילית מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי לילית ו/או מאגר
המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשות האתר. עם זאת, אין לילית יכולה
לאבטח את מחשבי לילית ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות
ושימוש אסור במידע הואיל והאתר שלנו מוצע לרשותך באינטרנט הציבורי ופרטייך האישיים שאת מספקת
לנו נאספים ברשת גלויה (באינטרנט). כתוצאה מכך, במקרה של פריצה, צדדים שלישיים - לא מורשים,
עשויים לעיין בהם ולהשתמש בהם. על כן איננו מתחייבים כי האתר יהיה בלתי חדיר לגישה לא מורשית
ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו. הינך מצהירה בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
נגד לילית ו/או מי מטעם לילית עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע
מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.
57 .הואיל וכאמור אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או יגנב ממאגרי
המידע. לילית אינה מתחייבת, ואינך יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע
המשמשות ב לילית יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר
ובשירותיו, את מודעת ומסכימה למגבלות אלו.
58 .המידע ש לילית אוספת נשמר במאגר המידע של לילית, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע,
אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי
חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות
המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
59 .לילית לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם
באתר זה או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש.
60 .לילית אינה מתחייבת שהאתר, לרבות התכנים שבו, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו
בבטחה ול לא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי לילית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות
או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של לילית ו/או של מי מטעמה.
61 .לילית לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת בשל גורמים שאינם בשליטת לילית.
62 .אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא,
שני את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמשי בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות,
וודאי שאת משתמשת בדפדפן מאובטח.
63 .נקטנו אמצעים רבים על מנת להבטיח לך גלישה מעולה באתרנו וכי פרטיותך תישמר. אם יש לך שאלות,
הערות לגבי מדיניות הפרטיות או אם הנך סבורה כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני
בדחיפות ללילית באמצעות מכתב לכתובת המופיעה לעיל או לדוא״ל [email protected] . נציגי
לילית עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.


ט. Cookies

64 .לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות
פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, אנו משתמשים באתר שלנו
בקבצי Cookies לעיל (ולהלן: "עוגיות"). רוב העוגיות שאנו משתמשים בהן נקראות "עוגיות הפעלה" אלה
הם קטעי טקסט השמורים בכונן הקשיח של המחשב שלך באמצעות הדפדפן ונועדו לאסוף מידע המראה
לנו כיצד נכנסת לאתר וכיצד את משתמשת באתר ומדפדפת בו. קבצים אלה הכרחיים לצורך שימוש באתר.
חלק מהקבצים ימחקו באופן אוטומטי בסוף הביקור שלך באתר. קבצי עוגיות אחרים ישמרו עד שתמחקי
אותם. קבצי עוגיות אלה מאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך בפעם הבאה שתבקרי באתר. ניתוח
הגלישה שלך, כאמור, הוא אנונימי. לא ניתן לעקוב אחר פרטייך האישיים. הנך רשאית להתנגד לניתוח זה.
לשם כך עלייך לבקש מהדפדפן להודיע לך על עוגיות או לדחות אותן אוטומטית. אם תדחי את העוגיות
שלנו, תוכלי עדיין להשתמש באתר, אך חלק מתכונותיו תהיינה מוגבלות. בעצם המשך השימוש שלך באתר
הנך מאשרת לנו את השימוש בעוגיות.
65 .ישנן עוגיות הנדרשות לביצוע תהליך התקשורת האלקטרונית או לספק פונקציות מסוימות בהן את מעוניינת
להשתמש למשל, פונקצית עגלת הקניות. 66 .ישנן עוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, שכן לילית נעזרת בנוסף גם בשירותי הפרסום של חברת
גוגל Analytics Google ורשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. קבצי העוגיות שמקורם בצדדים שלישיים אלה
נועדו לשם הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט
ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting) בנוסף, קבצי ה Cookies שמקורם
בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים
אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד. למידע נוסף אודות סוגי העוגיות והשימוש על ידי גוגל או מי מטעמה, ראי
הרחבה במרכז המידע של גוגל. למידע נוסף אודות השימוש בקבצי עוגיות על-ידי פייסבוק או מי מטעמה,
ראי הרחבה במדיניות ה"עוגיות" של פייסבוק.
67 .דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, ולפיכך אם אינך מעוניינת
לקבל Cookies תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת,
בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.
68 .בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלי לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך
בא מצעות "Put Out."
69 .עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות
באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע
שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישותף עם צדדים שלישיים.
70 .למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל פני לאתר. למידע נוסף אודות אפשרות
הסרתך משירות הפרסום של פייסבוק פני לאתר פייסבוק.
71 .יצוין שאותן "עוגיות" משואות רשת (beacons web) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי,
המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל
(כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Analytics Google ,המידע הנאסף איננו מזהה אותך
והשימוש שיעשה בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Googleאם את רוצה לבדוק את
מדיניות הפרטיות של Google תוכלי לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט של גוגל.


י. מהן הזכויות שיש לך בנוגע למידע שלך

72 .בכל עת עומדת לך הזכות לקבל מידע לגבי הנתונים האישיים שלך המאוחסנים בלילית (להלן: "נתונים
אישיים"). כמו כן, לילית מספקת לך את היכולת לגשת לנתונים שלך, לתקן, להעביר ולמחוק אותם, והכל
כמפורט להלן.
73 .הזכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,הינך, רשאית לעיין במידע אודותיך אשר
מצוי במאגר לילית ואף לבקש מלילית לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, עליך
לשלוח בקשה בכתב אל לילית בכתובת המופיעה לעיל, או לכתובת הדוא"ל [email protected] .
74 .בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את
המידע האישי שלך, אנא צרי קשר בכתובות המפורטות לעיל. בכל תכתובת ללילית יש לכלול את פרטיך
המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. לילית תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
75 .בנוסף, אם המידע שבאתר לילית משמש לצורך פניה אישית אליך, לצורך שיגור דבר פרסומת, את זכאית
לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק מן האתר. לילית תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק
לשיגור דבר הפרסומת כאמור לעיל. מידע הדרוש ל לילית לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד רכישות וכד'
שביצעת באמצעות אתר של לילית יוסיף להישמר באתר על-פי דין.
76 .ביטול הסכמתך לעיבוד נתונים: עיבוד הנתונים האישיים אפשרי רק על בסיס הסכמתך ה מפורשת או לשם
ביצוע ההתקשרות בינך לבין לילית לרכישת מוצרים ולרבות מול צד ג' כגון תשלום בגין הזמנת מוצרים.
תוכלי לבטל הסכמה קיימת בכל עת.
77 .לילית מאחסנת את הנתונים האישיים אודותיך עד שאינם נדרשים על מנת לספק את המוצרים שרכשת, או
עד ביטול רישומך לאתר, המוקדם מ בין השניים. החלטה זו מתבצעת בכל מקרה לגופו והיא תלויה
במשתנים אופי הנתונים, מדוע הם נאספו ועובדו, וצורכי שימור רלוונטיים מבחינה משפטית או תפעולית.
78 .כשאת מבטלת את רישומך לאתר, אנו מוחקים דברים שפרסמת, כגון תגובו ת ולא תוכלי לשחזר מידע זה
מאוחר יותר. מידע שאחרים שיתפו והגיבו אלייך אינו חלק מהחשבון שלך והוא לא יימחק.
79 .אם בחרת לבטל הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך אנו נמחק את נתוניך מן המאגר ונסיר אותך
מרשימת התפוצה. אנא שימי לב שאם תבטלי את הסכמתך, לא נוכל יותר לספק לך את ההטבות של לילית
ונמחק את פרטיך האישיים, אם הדבר יידרש לפי בקשתך.
80 .ככל שאת מבקשת להסיר/לעדכן נתונים אישיים, אנא פני אלינו באמצעות דוא״ל לכתובת
[email protected].

יא. סמכות שיפוט

81 .על תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני
מדינת ישראל.
82 .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש
באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
יב. שינויים במדיניות הפרטיות
83 .לילית רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. השינויים יפורסמו באתר (תאריך השינוי
האחרון חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
84 .המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימה עם
הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות
העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
85 .מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
86 .נשמח למסור הבהרות ולקבל הצעות בקשר למדיניות הפרטיות ולנהלים שלנו אם יש לך שאלות בנוגע
למדיניות הפרטיות של לילית. הינך יכולה לפנות אלינו וליצור איתנו קשר ב כתובת הדואר או בדוא״ל כמפורט
לעיל.
בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.
ט.ל.ח
לילית קמעונאות בע"מ
אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קמעונאות בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית
קמעונאות בע"מ זכאית לו


6 .אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 החל בישראל
ובהתאם לתנאי תקנון זה.


7 .מדיניות הפרטיות


1.7 על ביצוע העסקה תחול מדיניות פרטיות כמפורסם באתר. נא קראי בעיון מדיניות הפרטיות כמפורסם באתר.
2.7 מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת 
באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך
בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.
3.7 המשך השימוש באתר וביצוע העסקה מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה עם הנוסח
המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית
באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

8 .הסרה ממאגר המדוורים (רשימת התפוצה)

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור שנשלח
בדוא״ל או באמצעות הקישור המצורף לכל הודעת מסרון לטלפון הנייד.


9 .הגבלת אחריות

1.9 בשום מקרה, לילית ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או
כנובע משימושך באתר. כמו כן, לילית ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות
אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.
2.9 לילית לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא
באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.
3.9 במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלו ם, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע
אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי לילית, וכל טעות אחרת, תהא לילית רשאית, אך לא
חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

4.9 לילית תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי
זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי לילית תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים
בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.


10 .דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר
זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

11 .כללי


1.11 לילית תהיה זכאית לבטל כל עסקה /הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/
תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.
2.11 ללילית שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו
באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון
מפעם לפעם.
3.11 אי שימוש בזכות המוקנית ללילית על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכ ות באותו מקרה ו/או
במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
4.11 בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת
התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי
המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא
מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת ללילית באם בית המשפט המוסמך
יקבע כי הינך זכאית להשבה.
5.11 מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית,
אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.
6.11 כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986 .
בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.
ט.ל.ח
לילית קמעונאות בע"מ
אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קמעונאות בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית
קמעונאות בע"מ זכאית לוז

כל הזכויות שמורות ללילית קמעונאות © 2021 powered by elad commerce