תקנון פעילות Singles Day, הטבת "קנה-קבל" – נובמבר 2022

א. עורכת הפעילויות

לילית קמעונאות בע"מ מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, משווקת מוצרי NARS (להלן:"לילית"), מודיעה בזאת על פעילות הטבת "קנה-קבל" שתתקיים בחודש נובמבר 2022.

מועדי הפעילויות ונקודות מכירה המשתתפות בפעילויות

פעילות Singles Day תתקיים ביום 11.11.22 אך ורק באתר הסחר המקוון של המותג, בכתובת: https://www.narscosmetics.co.il

ב. אופן ההשתתפות

ההשתתפות בפעילויות כפופה לתקנון זה ולתקנון ולתנאי השימוש באתר הסחר המקוון של המותג, בכתובת: https://www.narscosmetics.co.il.

• יום פעילות Singles Day-

לקוחה שביום הפעילות "Singles Day", תקנה ממוצרי NARS בסכום מינימלי של 300 ש"ח במסגרת קניה בודדת, תקבל במתנה, ללא עלות נוספת, מארז הכולל פאוצ' ומראה מתקפלת, בכפוף למלאי.

למען הסר ספק, הזכאות למארז כנ"ל במסגרת הפעילות, מוקנית למשתתפת למשך ימי הפעילות כהגדרתם לעיל, או עד לגמר מלאי המארזים, על פי המוקדם. כמות המארזים שהוקצתה לפעילות - 107 מארזים.

למען הסר ספק, הזכאות להטבה כנ"ל במסגרת הפעילות, מוקנית למשתתפת למשך יום הפעילות כהגדרתו לעיל, או עד לגמר מלאי ההטבות, על פי המוקדם.

ג. אופן קבלת ההטבה ע"י המשתתפת

משתתפת שביצעה קניה כאמור לעיל, באתר הסחר המקוון של המותג, תקבל את ההטבה באמצעות משלוח לכתובת אותה הזינה בעת ביצוע ההזמנה באתר המותג.

משלוח ההטבה למשתתפת, ייעשה בד בבד עם משלוח ההזמנה, בהתאם למדיניות המשלוחים המפורטת בתקנון באתר הסחר המקוון של המותג, בקישור - https://www.narscosmetics.co.il/terms-page.

ד. שונות

• בהשתתפותה בפעילות, מסכימה ומאשרת המשתתפת, כי היא קראה את התקנון, ומקבלת על עצמה את הוראותיו במלואן.

• משתתפת המבטלת עסקה/מחזירה מוצרים שקנתה במסגרת פעילות "Singles Day" וקיבלה בגין הקניה את ההטבה, מחויבת להחזירה ללילית, ללא שהיה בה שימוש, על מנת לקבל החזר כספי מלא. החזרה ללא ההטבה כנ"ל, תזוכה בניכוי 50% משווי ההזמנה.

• הטבה תינתן למשתתפת פעם אחת בלבד, גם במקרה של קניה בודדת העולה על הסכום המוגדר בפעילות.

• ההטבות אינן ניתנות לשינוי, החלפה, המרה למזומן או בשווה ערך, ולא יינתן בגינן כל החזר כספי, תמורה כספית או אחרת, ולא עודף או זיכוי.

• לא ניתן לצרף לסכום הקניה, סכום קנייה שנערכה במועד אחר, לצורך השתתפות בפעילות.

• קניה של כרטיס מתנה, תיחשב כ- "קניה" לצורך השתתפות בפעילות, בהתאם לסכומים המוגדרים לעיל.

• קניה באמצעות כרטיס מתנה, לא תיחשב כ- "קניה" לצורך השתתפות בפעילות.

• לילית רשאית לבטל זכאות להטבה, אם לדעתה קיים חשש סביר להפרת הוראות תקנון זה או תקנון אתר הסחר המקוון של המותג.

• לילית זכאית לשנות, להאריך, לקצר, להשהות, ולבטל את הפעילויות לעיל, כמו גם את מתן ההטבות לעיל או איזה מהן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע כל טענה לעניין זה.

• לילית אינה אחראית בקשר עם ההטבה, איכותה, שביעות הרצון של המשתתפת ממנה, ומאופן השימוש בה, מכל סיבה שהיא.

• לילית לא תשא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן והוצאה שייגרמו, אם וככל שייגרמו, בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילויות.

• סמכות השיפוט הבלעדית בכל ענין הקשור בפעילות ובתקנון, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו בלבד.

• ההשתתפות בפעילות מיועדת לגברים ולנשים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה, אמור גם בלשון זכר במשתמע.

0296

כל הזכויות שמורות ללילית קמעונאות © 2021 powered by elad commerce